วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ กำหนดนัดหมายรับ-ส่งงาน และนำเสนอผลงานของนักเรียน ประจำหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยหน่วยบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ป.1, ต้นไม้ที่รัก ป.2, อาหารดีมีประโยชน์ ป.3 เล่นด้วยแรง ป.4, กระทงโยงใจ ป.5, กระทงสร้างสรรค์ ป.6 ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด