วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแบบโรงเรียนจิตศึกษา และกิจกรรมการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนในประเด็นท้าทาย ว.PA ณ ห้องประชุมอาคารม่วงนพรัตน์