วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนงวัดหนองจับเต่า จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยนางชญานันท์ สัมมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเปิดมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านควมตั้งใจในการเข้าเรียนออนไลน์และส่งงานอย่างสม่ำเสมอ มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นจิตอาสา มอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน จำนวน 67 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ