วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ส่งนักเรียนชั้นป. 4 จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนอาสาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ใน อัอัซี ณ โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเสร่