โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On site สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น