วันที่ 15 มีนาคม 2565 โดย นายสงครามชัย ดาบจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวขวัญจิต เปี่ยมปราณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายพิรุฬห์วัฒน์  อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และคณะครู นักเรียน ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมแก้วมุกดาด้วยความยินดียิ่ง