โรงเรียนบ้านเขาดินได้รับเกียรติบัตร 3 รายการ รางวัลโครงการโรงเรียนสุจริต รางวัลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รางวัลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จาก นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3