วันที่ 26 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านอำเภอ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 จำนวน 1 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน บ้านอำเภอ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และคุณครูคอยกำกับดูแลการเข้าค่ายในครั้งนี้

มีนายภัทร์กร ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบประชัน นายวิฑูรย์ สังข์มณี ผู้ตรวจราชการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายดวงเด่น เหมาะสมาน คุณครูโรงเรียนบ้านภูไทร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในการเข้าค่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทของลูกเสือ เนตรนารี ฝึกความอดทน สามัคคี มีวินัย รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่