วันที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านอำเภอรับการตรวจสอบภายใน พัสดุ บัญชี และการเงิน ประจำปี
งบประมาณ 2565 จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
โดยมีนายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ