วันที่ 20 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านอำเภอนำโดยนางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 4 ฝ่าย คุณครูวีระพล คุณครูกนกวรรณ เจ้าหน้าที่ ICT ร่วมประชุมวาระพิเศษกับคุณธานิน วินวัชรเวช คุณขจิตา ดีมาก ตัวแทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และ คุณรมมุก เพียจันทร์ คุณสมภพ แสนจุ้ย คุณปรัถภาส วนิชกุล คุณชัชชลิด บุญเรือง และคุณนุกูล ตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณอนุสรณ์ สายนภา กรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านอำเภอ หาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ รวมถึงพัฒนาอาคารสถานที่และห้องเรียนต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องออกอากาศ ห้องน้ำนักเรียน ฯลฯ