📢 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอำเภอ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอำเภอ ทัศนศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ “โคก หนองนา โมเดล” กองทัพเรืออำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี