วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านอำเภอได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีนางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก

2.กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย

3.ให้เห็นคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย

4.ให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึง แด่สุนทรภู่ กวีเอกของไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน เช่น ประกวดร้องเพลง บิงโก วาดภาพระบายสี แต่งตัวละครในวรรณคดี