📢 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอำเภอ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านอำเภอได้รับการสนับสนุนจากโลตัส (Lotus) จัดกิจกรรม “โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 6 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี สำหรับปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน บ้านอำเภอ ให้สามารถเข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ พร้อมจัดกิจกรรม พิเศษ “อาหาร 5 หมู่” เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมโภชนาการที่ดีกับนักเรียน