วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566โรงเรียนบ้านอำเภอจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์โดยมีนางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จากนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลโดยนางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ปลัดเทศบาล และ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ จำนวน 40 ทุนๆ ละ 500 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน พระครูปิยกิจวิบูลย์ จำนวนเงิน 30,000 บาท นางสวิชญา ดลตรี 5,000 บาท นางอรวรรณ พงษ์บุตร 2,000 บาท หจก.รถเช่าพัทยา เอทูบี คาร์เร้นท์ 1,000 บาท นางเครือวัลย์ สนามชัย 500 บาท นางกองแก้ว ประมวล 1,000 บาท นางอภิรมย์ เป็นสุข 1,000 บาท นายชัชชณัน กิตติ์ธารศ 1,000 บาท นายสมบัติ สถาวร 5,000 บาท นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล 2,000 บาท นายเสริมศักดิ์ จิตรใจกล้า 2,000 บาท นางสาวอัมพร ธรรมจินดา 6,000 บาท นายจริญ สอนที 500 บาท ร.อ.สายันต์ คำพิมาย 1,000 บาท นายอนุสรณ์ สายนภา 1,000 บาท ณ ใต้อาคารประภัสสรวิภา โรงเรียนบ้านอำเภอ