นางสาวบุญมา บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าพร้อมด้วยคณะครูร่วมกันต้อนรับนางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง ได้มานิเทศกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แต่ยังเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ ON – SITE และรักษามาตรการเพื่อความปลอดภัยของบุคลกรและนักเรียน