การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ของนางอรพิน  อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหี

เว็บไซต์โรงเรียน www.bansattahip.ac.th  อ่านข่าวเพิ่มเติม https://web.facebook.com/PinyamasSk งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา : นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว