โรงเรียนบ้านสัตหีบ รับการนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ และนางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ประธานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ ๒ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านสัตหีบ โดยมีนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้างานทั้ง ๔ ฝ่าย ได้นำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียนแบบ ON-SITE (นำร่อง นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓) เยี่ยมชมห้องเรียน ห้อง School Isolation ห้องคอมพิวเตอร์ และการสอนออนไลน์ของคุณครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://web.facebook.com/PinyamasSk

งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา : นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว