ตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ ON-SITE

ในวันพุธ ที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ ตลอดจนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ ON-SITE (นำร่อง) ขอขอบคุณนาวาเอกวีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากโรงเพยาบาลอาภากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองสัตหีบ ช่วยตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ซึ่งผลจากการตรวจหาเชื้อพบว่า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่เข้ารับการตรวจมีผลเป็นลบ ๑๐๐ %

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://web.facebook.com/PinyamasSk

งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา : นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว