โรงเรียนบ้านสัตหีบ กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔