วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ และคณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนการนิเทศภายในผ่านการนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด-๑๙” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยมี นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๓ และนางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้การนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-๑๙