โรงเรียนบ้านสัตหีบประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ในวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายไชยเทพ บุญเลิศ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางยุวนิดา สายธนู และนายสถาพร พวงแก้ว ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ผ่านมา แนวทางการเปิดเรียน ON-SITE และเสนอแผนการพัฒนา ร่วมหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://web.facebook.com/PinyamasSk
งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา : นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว