วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านมาบประชัน นำโดยนางขวัญเรือน สะและวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบประชัน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผอ. สพป.ชลบุรี เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 และนางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3