ในนามโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก นำโดย นางวรรณิภา กัณหาเขียว 

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุน

ระดมทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ขอขอบพระคุณอย่างสุดซาบซึ้ง มา ณ โอกาสนี้