วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ปัญญา-มาลี” โดยได้รับเกียรติจากคุณวันชัย คิดหาทอง เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 55 คน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,700 บาท ซึ่งทุนปัญญา-มาลีนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลบางละมุง มีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยโรงเรียนบ้านบางละมุงได้ดำเนินการจัดสถานที่ตามมาตรการป้องกันของ ศบค.