นางสาวจิรนุช บุญสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
๑.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓