นางจรรยา เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอดเเละคณะครู ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวพรรณธร ตู้วงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด ได้รับรางวัล ” ผู้บริหารสถานศึกษาดีศรีชล ๓ ” ระดับเงิน เเละนางจิตติมา ขุนศรีจันทร์ ได้รับรางวัล ” ครูดีศรีชล ๓” ระดับทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓