โครงการ อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3