โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี ๒๕๖๕
 
           นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง  พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมตามโครงการเด็กไทยสายตามดี ปี ๒๕๖๕ โดยประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโค้งดารา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาทำการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด