วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเพชร โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ โรงเรียนเกล็ดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ และโรงเรียนวัดหนองจับเต่า

ภาพ:ขอบคุณภาพเครือข่ายปชส.ชบ 3
ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ