โครงการสถานศึกษาขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 รักษามาตรฐานเพชรปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=RCByxCetagw