วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เป็นประธานในการเปิดการโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา และให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3