วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้โค้ชในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learnig Community : PLC.) ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3