วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณะครูนักเรียน เข้าร่วมโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียน แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง