นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าและคณะครู ขอแสดงความยินดีกับครูจินตนา กันเอม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษของโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ที่ได้รับคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3