เอกสารวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

https://drive.google.com/file/d/1aLfpFAQA_pa0V9rkyYZ0MQUAIvhj0Y6i/view?usp=sharing