กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประกาศเจตจำนงเขตสุจริต