วันที่10 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับ นายอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ นางสาวนภัทร ทวีผลดี ประธานกลุ่มสัตหีบ 1 ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มข้น และแผนเผชิญเหตุฯ เพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเกล็ดแก้ว ภายใต้การบริหารงานของนางบุษบา หมีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว