วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืน ประธานกลุ่มบางละมุง 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง และนางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านภูไทร กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 ภายใต้การดำเนินงานของ นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่มผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านภูไทรhttps://www.facebook.com/chon333