วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 ภายใต้การดำเนินงานของ นายอัศวิน ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต