วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 โดยนางณัฐนิช เขียวพอ ผู้รับผิดชอบโครงการ และครูแกนนำสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยได้เกียรติจาก นางนิรมล บัวเนียม ข้าราชการบำนาญ และนายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว: นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์