โรงเรียนบ้านบางละมุงได้จัดอบรมขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อยกระดับโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต ศรีวรมย์   รองผู้อำนวยการเขตประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี ผอ.ปิยวรรณ หอมเอนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางละมุง และ ผอ.ประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม นำคณะครูในโรงเรียนบ้านบางละมุงและคณะครูจากโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี ศน.ณัฐนิช เขียวพอ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านบางละมุง ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านและผู้มีส่วนร่วมที่จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมา และ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี