วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง โดยมีดร.ภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 และครูในสังกัดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว : หทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์