หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ https://drive.google.com/file/d/1qvwWT9djz0pLKaCQMSR9pv4bzSP972dT/view?usp=sharing