วันที่ 29 มิถุนายน 2565นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะครู นักเรียน ต้อนรับ นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณะสุขอำเภอบางละมุง นางนวรรณ ศิริพรหมรังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางพิมพา เรืองรัตนากร
คณะกรรมการอำนวยการเเละคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไจปัญหายาเสพติด ได้มาสร้างเสริมกำลังใจ
ในการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เเละมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านอย่างสูงในการมาตรวจเยี่ยมสร้างเสริมกำลังใจในการดำเนินงาน