วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต เป็นประธานกรรมการ นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ กรรมการ และ นายพงศ์สันต์ โตเจริญ กรรมการและเลขานุการ ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา