วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งคา https://www.facebook.com/share/p/MiBvbPRJXD1UNDi8/?mibextid=2JQ9oc

ภาพ/ข่าว :นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ