วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกันยากร เหมะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเพชร โรงเรียนบ้านเขาดิน
ภาพ:นายวุฒินัน คงหอม นักศึกษาฝึกสอนรร.บ้านเขาดิน
ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ