ลิงค์เข้าตรวจสอบคะแนน เพื่อให้ผู้เข้าสอบ เข้าตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 โดยตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ

http://103.205.161.139
ระบบเปิด 1 สิงหาคม เวลา 09.00 น.

http://103.205.161.139/web/Application.htm?mode=initLogin#