วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนอก เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน และเพื่อติดตามเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โดยได้รับการต้อนรับจากนางอ้อมใจ สิทธิตั้งเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอก พร้อมด้วยคณะครู