วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจาก สภ.ศรีราชา รพ.สต.บ้านห้วยกรุ เครือข่ายผู้ปกครอง และกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษากับสถานศึกษา และสถานศึกษากับภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงเรียนวัดตโปทาราม